Zeszyt 9/2002

Zeszyt nr 9 Monografia Krośnieńskiego jest prezentacją pracy dyplomowej napisanej w latach 1928 - 1932 przez Franciszka Kozioła - Sulimowskiego.

Treść główna pracy to między innymi omówienie takich zagadnień jak: krajobraz, procesy morfologiczne, wody, klimat i pogoda, szata organiczna, zaludnienie, zasiedlenia, produkcja i konsumpcja, komunikacja, położenie przyrodzone astronomiczne i jego konsekwencje, znaczenie dla Polski dawniej a dziś, wskazówki dla wycieczkowania. W sposób bardzo rzeczowy i kompetentny kreśli autor obraz powiatu sprzed II wojny światowej.

W zeszycie znalazły miejsce także inne teksty związane treściowo z autorem pracy, mianowicie:
- Zdzisława Sulimowskiego Wspomnienie o Ojcu.
- Stanisława Blicharczyka Wspomnienie o Wuju i rodzie Koziołów.

Zeszyt 8/2001

Zeszyt nr 8 w całości poświęcony został jednemu z najbardziej znanych Odrzykoniaków księdzu Józefowi Panasiowi.

Autorem pracy pod tytułem Ksiądz pułkownik Józef Panaś 1887 - 1940 jest Tadeusz Nawrocki. O autorze pracy słowo wstępne napisał Ludwik Łach. Ponadto w zeszycie oprócz tekstu głównego znajdziemy także opracowaną przez pana Ludwika Łacha bibliografię dotyczącą osoby i działalności ks. Józefa Panasia.

Sylwetkę bohatera zeszytu powinni poznać nie tylko ci, których wiążą z Nim jakiekolwiek względy emocjonalne. Postać ks. Panasia, jego życie, działalność to niedościgniony wzór członka rodziny, kapłana, księdza, Polaka, patrioty, żołnierza. To postać, która wywołuje uczucie dumy, niekłamanego podziwu,a jednocześnie zmusza do refleksji nad ludzkim życiem, a przede wszystkim nad losami Polaków.

Zeszyt 7/2001

Zeszyt nr 7 pod tytułem Dzieje parafii Odrzykoń w okresie przedrozbiorowym to praca magisterska księdza Stanisława Cebuli poświęcona tejże tematyce.

Poszczególne rozdziały publikacji to:
1. Centra osadnicze parafii.
2. Świątynie na terenie parafii.
3. Ludność wsi Odrzykoń.
4. Duchowieństwo parafialne i jego uposażenie.

Lektura zeszytu pozwala na zapoznanie się z 650 - letnią historią parafii odrzykońskiej (przedstawione zagadnienia sięgają roku 1348).

W drugiej części zeszytu znajdują się informacje związane z przebiegiem VIII Zjazdu Stowarzyszenia Odrzykoniaków, który odbył się w dniu 16 lipca 2000 roku.

Zeszyt 6/2000

Zeszyt nr 6 nosi tytuł Odrzykoń - wieś. Studium historyczne. Jego autorem jest Józef Jucha. Słowo wstępne o autorze napisał Stanisław F. Jucha.

Zeszyt obejmuje wiele zagadnień dotyczących miejscowości zapisanych od czasów najdawniejszych (sięgających roku 1348), obejmujących niemal 650 lat.

Tytuły poszczególnych rozdziałów to:
I Przeszłość wsi do 1971 roku.
II Odrzykoń w II połowie XIX w. i na początku XX w.(organizacje społeczne, kulturalne i gospodarcze).
III Zamek i Prządki w podaniach i pieśni.
IV Pojedynek słowny między Sewerynem Goszczyńskim a Aleksandrem Fredrą.

W Zeszycie także:
Do PT Czytelników Zeszytów Odrzykońskich - Słowo o niektórych aktualiach Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie Ryszarda Tadeusiewicza, Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Odrzykoniaków w sprawie terminu VIII Zjazdu.