Stowarzyszenie Odrzykoniaków jest organizacją, której celem jest kultywowanie historii, tradycji i kultury Odrzykonia.
Misją Stowarzyszenia , oprócz ochrony dziedzictwa kulturowego, jest także aktywne uczestnictwo na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Dla realizacji celów organizowane są spotkania, prowadzona jest działalność wydawnicza i promocyjna Odrzykonia. Stowarzyszenie jest jedyną w swoim rodzaju organizacją w gminie. Jest też jedną z najstarszych organizacji w regionie.

Geneza Stowarzyszenia sięga 1910 roku, kiedy to odbył się I Zajazd Inteligencji Odrzykońskiej. Uczestnikami tego Zjazdu byli ludzie urodzeni w okresie od lat 40 - tych do 80 - tych XIX wieku, którzy po ukończeniu odrzykońskiej szkoły ludowej, kształcili się w szkołach maturalnych w Sanoku, Jaśle i Rzeszowie, a później także w Krośnie. Matura otwierała młodym ludziom możliwości podjęcia pracy umysłowej oraz studiów, a tym samym zmiany statusu społecznego. Na uwagę zasługuje fakt, że wbrew panującym tendencjom, odrzykońska inteligencja nie oderwała się od swoich korzeni ani problemów swojego środowiska i czynnie uczestniczyła w życiu kulturalnym, społecznym, gospodarczym i politycznym Odrzykonia.
Chlubą i symbolem Stowarzyszenia Odrzykoniaków stały się Zeszyty Odrzykońskie, które ukazują się regularnie od 1996 roku i mają swoich odbiorców w całej Polsce, a także trafiają do Odrzykoniaków za granicą. Nad ich przygotowaniem pracuje Zespół Redakcyjny. Długoletnim przewodniczącym Zespołu był śp. p. prof. zw. dr inż. AGH w Krakowie Stanisław Jucha. Ogromny wkład w powstanie Zeszytów Odrzykońskich wnosi historyk mgr Ludwik Łach, który od lat z wielką pasją gromadzi wszelkie materiały dotyczące Odrzykonia oraz pozostali członkowie Zespołu Redakcyjnego t.j. p. Stanisław Blicharczyk, Irena Guzek, Zofia Korona i Zdzisław Sulimowski. Do ich grona dołączyli również Elżbieta Groszek, Katarzyna Blicharczyk - Marszałek oraz Halina Nikosowska. Do tej pory ukazało się 24 zeszyty. Prezentowane jest w nich bogactwo materiału dotyczące wielowiekowej historii Odrzykonia. Czytając Zeszyty Odrzykońskie można poznać dokładną historię naszej miejscowości, zamku odrzykońskiego, dzieje parafii, teatru i chóru w Odrzykoniu, podania i legendy odrzykońskie, krzyże i kapliczki przydrożne, pomniki pamięci narodowej, poznać sylwetki hetmana Mikołaja Kamienieckiego czy księdza Józefa Panasia oraz monografię krośnieńskiego. W ramach wydawnictwa ukazały się też trzy Zeszyty z serii Odrzykoński Słownik Biograficzny, w których prezentowane są sylwetki znanych i zasłużonych Odrzykoniaków. Część pierwsza słownika ukazuje sylwetki księży, część druga biogramy nauczycieli wywodzących się z Odrzykonia, a trzeciej części przedstawione zostały sylwetki odrzykońskich lekarzy, prawników, inżynierów, wojskowych, działaczy politycznych, społeczników i organizatorów życia kulturalnego.

Stowarzyszenie Odrzykoniaków przyczyniło się powstania pomnika poświęconego ofiarom II wojny światowej, który odsłonięto w 1989 r. Dzięki pomocy finansowej Urzędu Gminy w Wojaszówce i staraniom pana wójta Stanisława Blicharczyka, jednocześnie członka Zarządu naszego Stowarzyszenia, został zrealizowany jeden z najbardziej kosztownych postulatów SO tj. odnowienie obelisku i wymiana popiersia Tadeusza Kościuszki w zamku odrzykońskim, które zostały zniszczone w czasie II wojny światowej. Z inicjatywy Stowarzyszenia powstała najpierw Izba Tradycji i Pamiątek, a obecnie Muzeum Wsi Odrzykoń, w którym zgromadzono pamiątki związane z przeszłością Odrzykonia i Zamku "Kamieniec". Muzeum otwarte uroczyście w 1998 roku w ramach obchodów 650 - lecia Odrzykonia było pierwszym na Podkarpaciu Muzeum Wsi. Wśród licznych eksponatów można zobaczyć tam między innymi zbiory etnograficzne i archeologiczne, wyroby rzemiosła ludowego, obrazy, m.in. kopię obrazu Matki Boskiej Odrzykońskiej, mundury żołnierzy walczących w szeregach polskiej armii, przedmioty codziennego użytku, często dzisiaj nieznane. Wszystkie te przedmioty ukazują przeszłość i uczą szacunku do dorobku pokoleń. Stowarzyszenie gromadzi także wideotekę z nagranymi najważniejszymi wydarzeniami kulturalnymi i obchodami patriotycznymi na terenie Odrzykonia. Dokumentuje swoją działalność w Kronice, która składa się z dwóch części: pierwsza to typowy opis wydarzeń z życia organizacji, łącznie ze wspomnieniami uczestników zjazdów inteligencji odrzykońskiej sprzed II wojny światowej, druga to album ze zdjęciami. Posiada także Złotą Księgę, do której wpisywane są życiorysy szczególnie zasłużonych rodaków. To wszystko, aby ocalić od zapomnienia i przekazać następnym pokoleniom Odrzykoniaków. Członkowie Stowarzyszenia aktywnie włączają się do życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi. Stowarzyszenie jest organizatorem imprez kulturalnych i obchodów rocznic narodowych. Współpracuje z pokrewnymi stowarzyszeniami, a członkowie Stowarzyszenia mieszkający w Warszawie czy Krakowie, należą do aktywnych działaczy tamtejszych oddziałów Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. SO realizuje regionalistyczny program Małych Ojczyzn, a coraz piękniejszy Odrzykoń jest dla jego mieszkańców małą ojczyzną, z którą związana jest ich przeszłość i tradycje, w których wyrośli, teraźniejszość, ich codzienne życie i aktualny stan najbliższego środowiska oraz przyszłość, o której marzą i działają w kierunku, aby była jak najbardziej pomyślna. Przyszłość Odrzykonia zależy zwłaszcza od młodego pokolenia Odrzykoniaków. Bardzo ważne jest więc pielęgnowanie tradycji przodków i poczucie przynależności do swojej małej ojczyzny, bo jak powiedział Albert Mathiez "Ludzkość zawsze będzie kroczyła po omacku, ku przyszłości, jeżeli nie będzie umiała korzystać z doświadczenia przeszłości".