Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Odrzykoniaków z siedzibą w Odrzykoniu działa na terenie wsi Odrzykoń, gmina Wojaszówka, pow. krośnieński, woj. podkarpackie.
 2. Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swych członków.
 3. Stowarzyszenie używa pieczątki podłużnej z nazwą Stowarzyszenia.
 4. Godło Stowarzyszenia stanowi miniaturka Zamku Odrzykońskiego z wpisaną w otoku nazwą: „Stowarzyszenie Odrzykoniaków w Odrzykoniu”, będzie ono zarazem odznaką Stowarzyszenia a prawo jej noszenia mają wyłącznie członkowie Stowarzyszenia.

Rozdział II. Cel i środki działania

§ 2

  1. Stowarzyszenie skupiając ludzi pochodzących z Odrzykonia, których przeszłość i teraźniejszość łączy się z interesami i losem własnej wsi, oraz narodu polskiego, przyczyniać się będzie do lepszego i pełniejszego realizowania zadań stojących przed społeczeństwem Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie będzie utrzymywać stałą więź z Odrzykoniakami rozsianymi po całym kraju i poza jego granicami, przyczyniając się do rozwijania stałej łączności ze środowiskiem Odrzykonia.
  2. Cele szczegółowe:
- kultywowanie tradycji narodowych, lokalnych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
- ochrona dziedzictwa kulturowego i upowszechnienie wiedzy o kulturze Odrzykonia i regionu;
- prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej;
- promocja walorów regionalnych w celu rozwoju oświaty regionalnej i turystyki;
- wspomaganie rozwoju wspólnot oraz społeczności lokalnych, wspieranie inicjatyw lokalnych oraz ponadlokalnych;
- inspirowanie społecznego ruchu kulturalnego i aktywnego uczestnictwa w kulturze;
- prowadzenie informacji kulturalnej.
  1. Dla realizacji swych celów Stowarzyszenie podejmuje następujące środki:
- działania na rzecz rozwoju edukacji i wychowania poprzez umożliwienie poznawania zagadnień z zakresu dziedzictwa kulturowego wsi i regionu;
- organizowanie imprez kulturalnych, spotkań, imprez plenerowych, prelekcji, odczytów, wykładów, wystaw, koncertów oraz innych przedsięwzięć poświęconych problemom dziedzictwa kulturowego;
- prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjno - promocyjnej; promocja społecznej aktywności kulturalnej; promowanie inicjatyw lokalnych oraz ponadlokalnych w środkach społecznego przekazu oraz w Internecie; upowszechnianie informacji o lokalnych inicjatywach samorządowych i obywatelskich;
- przygotowywanie projektów do funduszy krajowych i zagranicznych, w tym Unii Europejskie oraz koordynacja ich realizacji;
- współpraca z władzami politycznymi, administracyjnymi, samorządowymi oraz pokrewnymi stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, muzeami, zespołami artystycznymi, Kościołem, osobami o podobnych celach działania;
- gromadzenie i katalogowanie dorobku kulturalnego;
- inne działania pozwalające na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, wspomagające technicznie, informacyjnie inne organizacje pozarządowe, instytucje kultury i sztuki, oświaty i wychowania.

Rozdział III. Członkowie

§ 3

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda osoba pochodząca z Odrzykonia, posiadająca korzenie lub związki pokrewieństwa w Odrzykoniu, obojętnie na miejsce zamieszkania.
 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na członka Stowarzyszenia składa na piśmie deklarację przystąpienia, w której wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz przyjmuje zobowiązanie do regularnego płacenia składek członkowskich w kwocie ustalonej przez Zjazd.
 3. Decyzja Zarządu Stowarzyszenia o przyjęciu deklaracji oznacza rozpoczęcie okresu członkowskiego.
 4. Zarząd Stowarzyszenia ma prawo w indywidualnych wypadkach obniżyć wysokość składek członkowskich
 5. W wypadku odmownej decyzji Zarządu w sprawie przyjęcia na członka przysługuje kandydatowi prawa odwołania się w ciągu miesiąca od daty doręczenia decyzji do Walnego Zjazdu Stowarzyszenia.

§ 4

 1. Członkowie honorowi. Honorowych członków Stowarzyszenia powołuje Walny Zjazd na wniosek zarządu Stowarzyszenia, w uznaniu ich zasług za osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury oraz rozwoju społeczno - gospodarczym, lub dla rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi zasiadają na Walnym Zjeździe Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 3. Za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia może być przez Walny Zjazd nadany tytuł Honorowy Przewodniczący Stowarzyszenia.

§ 5

  1. Członek Zwyczajny ma prawo do:
a. brania udziału w Walnym Zgromadzeniu;
b. wybierania i wybieralności do organów Stowarzyszenia;
c. wnoszenia do Zarządu życzeń i zażaleń odnośnie spraw Stowarzyszenia;
d. brania udziału w posiedzeniach organów Stowarzyszenia rozpatrującego jego sprawę;
e. uzyskania od organów Stowarzyszenia systematycznych informacji o działalności Stowarzyszenia i jego wynikach oraz zamierzeniach.

§ 6

  1. Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
a. pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia;
b. brania czynnego udziału w pracach i zebraniach Stowarzyszenia;
c. stosowania się do Statutu Stowarzyszenia, regulaminów, uchwał i zgodnych z prawem poleceń organów Stowarzyszenia;
d. aktywnego przyczyniania się do realizacji celów określonych Statutem Stowarzyszenia;
e. wpłacania przypisanych składek członkowskich zgodnie z § 4 pkt. 2 Statutu.
  1. Członkowstwo Stowarzyszenia ustaje przez:
a. śmierć członka;
b. wystąpienie ze Stowarzyszenia;
c. skreślenie z listy członków;
d. wykluczenie ze Stowarzyszenia.
  1. Skreślenie z listy członków może nastąpić:
a. w przypadku, gdy członek trwale zmienia kontakt ze Stowarzyszeniem- przez trwałe zerwanie kontaktu ze Stowarzyszeniem rozumie się w szczególności nie płacenie składek członkowskich przez okres 1 roku, nie uczestniczenie w pracach i zebraniach Stowarzyszenia przez okres 6 miesięcy;
b. przez wykluczenie ze Stowarzyszenia jedynie z ważnej przyczyny, za którą uważa się w szczególności:
- popełnienie ciężkiego przestępstwa, jeśli zostało ono potwierdzone prawomocnym wyrokiem;:
- ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków członka;:
- popełnienie czynu nie licującego z godnością obywatela Rzeczpospolitej Polskiej;:
- działanie na szkodę Stowarzyszenia.:
 1. Członków wykluczy Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów, z inicjatywy własnej lub w oparciu o orzeczenie Sądu Koleżeńskiego.
 2. O wykluczeniu lub skreśleniu Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić członka na piśmie z podaniem przyczyn.
 3. Wykluczonemu lub skreślonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zjazdu w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub skreśleniu oraz obrony swej sprawy na Walnym Zjeździe.

Rozdział IV. Organa Stowarzyszenia

§ 7

Organami Stowarzyszenia są:
a. Walny Zjazd,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna,
d. Sąd Koleżeński.
  1. Walny Zjazd jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i odbywa się co 5 lat. W Walnym Zjeździe biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie honorowi. Ponadto w Walnym Zjeździe uczestniczy mogą przedstawiciele władz administracyjnych, przedstawiciele organizacji politycznych oraz zaproszeni goście.
  2. Do zakresu działania Walnego Zjazdu należy:
a. wybieranie i odwoływanie w drodze jawnego głosowania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Problemowych;
b. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, rozpatrywanie sprawozdań finansowych, podejmowanie uchwał w przedmiocie tych sprawozdań oraz w przedmiocie udzielania lub odmowy udzielania absolutorium Zarządowi;
c. uchwalanie regulaminów Walnego Zjazdu, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego;
d. uchwalenie zmian Statutu;
e. rozpatrywanie zażaleń na Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński oraz odwołań od ich uchwał w przypadkach przewidzianych w Statucie;
f. powoływanie członków honorowych Stowarzyszenia;
g. załatwianie innych spraw przedłożonych przez Zarząd Stowarzyszenia;
h. podejmowanie uchwał co do rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia oraz co do przekazania majątku Stowarzyszenia pozostałego po likwidacji na cele publiczne.
 1. Zwyczajny Walny Zjazd powołuje Zarząd na okres do następnego Zjazdu.
 2. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwoływany jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie 1/10 liczby członków zwyczajnych, wyrażane w popieranym przez nich wniosku.
 3. Nadzwyczajny Walny Zjazd powinien być zwołany najpóźniej w ciągu 6 tygodni od daty żądania. Porządek obrad zawierać winien sprawy zgłaszane przez zadających zwołania nadzwyczajnego Walnego Zjazdu.
 4. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Zarząd powinien zawiadomić członków co najmniej 14 dni przed terminem Zjazdu.
 5. Uchwały Walnego Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów.
 6. Prawidłowo zwołany Walny Zjazd może podejmować uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad przy obecności co najmniej? ogółu członków Stowarzyszenia w terminie pierwszym, a bez względu na ilość obecnych w terminie drugim to jest po upływie 15 min. Od wyznaczonego terminu pierwszego.
 7. Na każdym Walnym Zjeździe spisuje się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz Walnego Zjazdu.

§ 8

  1. Zarząd jest organem zarządzającym Stowarzyszeniem, prowadzi sprawy Stowarzyszenia zastrzeżone Statutem innym organom i kieruje bezpośrednio jego działalnością.
  2. W skład Zarządu wchodzi do 11 członków, tj. prezes, 2 wiceprezesów, sekretarz, skarbnik i pozostali członkowie.
  3. Członkowie Zarządu rozdzielają pomiędzy siebie funkcje zwykłą większością głosów.
  4. Kadencja Zarządu trwa od Zjazdu do Zjazdu.
  5. Pracami Zarządu kieruje prezes, który reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
  6. Korespondencję Stowarzyszenia podpisuje prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu, w sprawach finansowych również skarbnik.
  7. Do kompetencji Zarządu należy:
a. wykonywanie uchwał Walnego Zjazdu;
b. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
c. powoływanie do życia Komisji Problemowych i komitetów o charakterze stałym i tymczasowym;
d. przyjmowanie zwyczajnych członków Stowarzyszenia;
e. przedstawianie Walnemu Zjazdowi wniosków dotyczących powoływania członków honorowych Stowarzyszenia;
f. zawieszanie w urzędowaniu członków Zarządu na wniosek prezesa;
g. skreślenie i wykluczenie członków zgodnie z postanowieniami § 7. pkt.3 a, b Statutu.
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie zwołuje prezes z własnej inicjatywy, albo na żądanie co najmniej połowy członków Zarządu.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W przypadku oddania równej liczby głosów "za" i "przeciw" o wyniku głosowania decyduje głos prezesa Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu są protokołowane, a podjęte uchwały wpisywane do ksiąg uchwał Zarządu.
 4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia członka Zarządu może nastąpić tylko na podstawie uchwały Walnego Zjazdu.
 5. Wszystkie funkcje w organach Stowarzyszenia pochodzące z wyboru są pełnione honorowo, nie mogą być łączone z funkcjami płatnymi w Stowarzyszeniu.
 6. W razie śmierci lub ustąpienia członka Zarządu przed upływem kadencji, Zarząd może dokonać wyboru uzupełniającego, który podlega zatwierdzeniu przez najbliższy Walny Zjazd.

§ 9

  1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walny Zjazd. Wyłania ona ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
  2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Zarządu.
  3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia a w szczególności wykonywanie planów działania i gospodarki finansowej;
b. sporządzanie zaleceń dla Zarządu;
c. składanie sprawozdań ze swej działalności i zgłaszanie wniosków na Walnym Zjeździe w sprawie zamknięć rachunkowych i rocznych sprawozdań Zarządu;
d. analizowanie zażaleń na Zarząd i składanie wniosków w tej sprawie na Walnym Zjeździe.
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Posiedzenie zwołuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej, posiedzenia są protokołowane.
 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej są ważne jeżeli zostały podjęte większością głosów.
 4. Wykluczenie ze Stowarzyszenia członka Komisji Rewizyjnej wymaga uchwały Walnego Zjazdu.

§ 10

 1. Sąd Koleżeński jest organem Stowarzyszenia, którego zadaniem jest rozpatrywanie sporów zaistniałych między członkami Stowarzyszenia.
 2. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków wybieranych przez Walny Zjazd. Sąd Koleżeński wyłania ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą wchodzić w skład innych organów Stowarzyszenia.
 4. Sąd Koleżeński jest władny orzec wykluczenie członka Stowarzyszenia zgodnie z przepisami § 5 pkt. 3 b;
 5. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają zwykłą większością głosów. Orzeczenia są protokołowane.
 6. Członków Sądu Koleżeńskiego wykluczyć można ze Stowarzyszenia jedynie na podstawie uchwały Walnego Zjazdu.

Rozdział V. Członkowie

§ 11

  1. Stowarzyszenie odpowiada całym swym majątkiem za zaciągnięte zobowiązania.
  2. Fundusze Stowarzyszenia tworzy się z:
a. dobrowolnych świadczeń płatnych jednorazowo na okres od Zjazdu do Zjazdu;
b. składek członkowskich;
c. otrzymywanych przez Stowarzyszenie dotacji.
 1. Rokiem obrachunkowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.
 2. Z końcem roku obrachunkowego Zarząd sporządza inwentaryzację, zamyka wszystkie rachunki, sporządza bilans i sprawozdanie roczne, kierując się obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 3. Sprawozdanie roczne powinien Zarząd przedstawić Komisji Rewizyjnej nie później niż w marcu następnego roku.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 12

Wnioski dotyczące zmian Statutu winne być przedstawione Zarządowi na miesiąc przed terminem Walnego Zjazdu.

§ 13

Uchwały dotyczące zmian Statutu zapadają większością 2/3 głosów członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zjeździe.

§ 14

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia zapada większością 2/3 głosów członków zwyczajnych, obecnych na Walnym Zjeździe. Uchwała o przeznaczeniu majątku podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

§ 15

W sprawach dotyczących Stowarzyszenia - nie unormowanych Statutem - stosuje się obowiązujące przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.