Dnia 5 września 2021 roku odbył się XII Zjazd Stowarzyszenia Odrzykoniaków. Zjazd miał odbyć się latem ubiegłego roku, jednak na przeszkodzie stanęły obostrzenia związane z pandemią koronawirusa i został odłożony o rok.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji zmarłych i żyjących członków Stowarzyszenia Odrzykoniaków, w kościele parafialnym w Odrzykoniu, której przewodniczył proboszcz parafii ks. Krzysztof Pietrasz.

Po uroczystej mszy św. uczestnicy Zjazdu przeszli do Muzeum Wsi, gdzie obejrzeli zgromadzone eksponaty oraz wysłuchali krótkiej prelekcji Zdzisława Gila, który opowiedział o odnowieniu i konserwacji zabytkowych lichtarzy z odrzykońskiego kościoła.

Następnie złożone zostały wiązanki kwiatów przed tablicą pamiątkową poświęconą ks. płk. Józefowi Panasiowi - kapelanowi Legionów Polskich, tablicą poświęconą żołnierzom Wojska Polskiego – Odrzykoniakom, uczestnikom Wojny Obronnej Września 1939 r., przed Pomnikiem Poległych w latach 1939-1945 oraz przed Pomnikiem Poległym Rodakom w Walce o Wolność w latach 1914-1921.

Dalsza część uroczystości odbyła się w sali Domu Kultury w Odrzykoniu, gdzie po obiedzie rozpoczęła się część oficjalna Zjazdu.

XII Zjazd otwarła Prezes stowarzyszenia Barbara Guzek, która na wstępie powitała gości i wszystkich uczestników Zjazdu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: radni Rady Powiatu Krośnieńskiego - p. Iwona Stefanik i p. Andrzej Dziugan, wójt Gminy Wojaszówka p. Sławomir Stefański, przewodniczący Rady Gminy Wojaszówka p. Józef Zięba oraz wiceprzewodniczący rady p. Piotr Zajdel i p. Eugeniusz Jakubus, radna Gminy Wojaszówka p. Katarzyna Blicharczyk - Marszałek, skarbnik Gminy Wojaszówka p. Danuta Daszykowska, dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Wojaszówce p. Aleksander Daszykowski, sołtys wsi Odrzykoń p. Jan Krygowski, ksiądz proboszcz Krzysztof Pietrasz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Odrzykoniu p. Piotr Guzek oraz wicedyrektor szkoły p. Dorota Hedesz, emerytowany pracownik Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, konserwator zabytków p. Zdzisław Gil, dyrektor GOKiR Lucyna Pelczarska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich p. Lucyna Jucha, prezes OSP w Odrzykoniu p. Tomasz Urbanek.

Następnie minutą ciszy uczczono pamięć członków Stowarzyszenia Odrzykoniaków, którzy odeszli w ciągu ostatnich sześciu lat. Byli to: ks. Władysław Wojnar, Bożena Blicharczyk, Alina Dąbrowska, Maria Guzek, Danuta Jucha, Maria Szarek - Krygowska, Stanisława Mularczyk, Jadwiga Pelczar, Marta Raś Półchłopek, Michał Półchłopek, Jan Cebula, Józef Filip, Kazimierz Filip i Jan Jurasz.

Z upoważnienia Zarządu na przewodniczącego XII Zjazdu wybrano kolegę Stanisława Blicharczyka, a na sekretarzy koleżanki Elżbietę Groszek i Katarzynę Blicharczyk- Marszałek. Przewodniczący Zjazdu powołał Prezydium, do którego weszły następujące osoby: Iwona Stefanik, Andrzej Dziugan, Józef Zięba, Jan Krygowski, Piotr Guzek, Zdzisław Gil, Ludwik Łach i Barbara Guzek.

Następnie przewodniczący Zjazdu przedstawił proponowany porządek obrad oraz regulamin XII Zjazdu Odrzykoniaków, które zostały jednogłośnie przyjęte przez zebranych. Kolejnym punktem posiedzenia był wybór komisji zjazdowych. Do składu Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej zaproponowano następujące osoby: kol. Piotr Guzek, kol. Piotr Zajdel, kol. Bożena Wieloch. Do pracy w Komisji Wyborczej zaproponowano: kol. Urszulę Grzybałę, kol. Marzenę Słowik i kol. Alicję Zajdel, a do Komisji Uchwał i Wniosków: kol. Bartłomieja Matusza, kol. Halinę Nikosowską i kol. Monikę Nowak. Wyżej wymienione osoby wyraziły zgodę na pracę w komisjach, a propozycje zostały jednogłośnie przyjęte przez uczestników Zjazdu.

Następnie sekretarz Komisji Mandatowo - Skrótacyjnej kol. Bożena Wieloch odczytała protokół stwierdzający nieprawomocność obrad, ze względu na zbyt małą liczbę uczestników. Do Stowarzyszenia Odrzykoniaków należy 160 członków, natomiast w Zjeździe brało udział 45 Odrzykoniaków. uprawnionych do głosowania. W związku z tym przewodniczący Zjazdu zarządził piętnastominutową przerwę.

Po przerwie sekretarz Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej odczytała protokół stwierdzający prawomocność XII Zjazdu i obrady wznowiono.

Prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków Barbara Guzek przedstawiła sprawozdanie z działalności stowarzyszenia za ostatnie sześć lat. Sprawozdanie z działalności poparte było prezentacją multimedialną, podczas której zebrani mieli okazję obejrzeć zdjęcia ze wszystkich uroczystości i imprez, które się odbyły i powspominać te wydarzenia. Na koniec Prezes Stowarzyszenia poinformowała, że Zarząd Stowarzyszenia Odrzykoniaków składa wniosek do Walnego Zjazdu o nadanie tytułu Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Odrzykoniaków panu Ludwikowi Łachowi oraz tutułu Honorowego Członka Stowarzyszenia Odrzykoniaków panu Zdzisławowi Gilowi. Kol. Barbara Guzek przedstawiła sylwetki wyżej wymienionych osób, a Przewodniczący Zjazdu odczytał projekty uchwał i poddał pod głosowanie. Wniosek ten został jednomyślnie przegłosowany i uhonorowanym wręczono okolicznościowe statuetki. Uhonorowano również panie - Zofię Korona, Irenę Guzek i Stanisławę Urbanek, członkinie Stowarzyszenia Odrzykoniaków, za długoletnia pracę przyczyniającą się do kultywowania historii, tradycji i kultury naszej małej Ojczyzny - Odrzykonia. Wręczono im książki, dyplomy oraz symboliczną różę.

Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kol. Stanisława Urbanek przedstawiła sprawozdanie tej Komisji. Kol. Stanisława Urbanek złożyła wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Kol. Stanisław Szafran przedstawił stanowisko Sądu Koleżeńskiego, który w ciągu ostatnich sześciu lat nie musiał rozstrzygać żadnych sporów.

Po krótkiej przerwie wznowiono obrady i rozpoczęto dyskusję.

W dyskusji zabrali głos kol. Stanisław Blicharczyk. p. Zdzisław Gil, p. Józef Zięba, kol. Ludwik Łach, kol. Jacek Grzybała, kol. Stanisław Szafran oraz kol. Stanisława Urbanek.

Następnie odbyły się wybory nowego Zarządu Stowarzyszenia Odrzykoniaków oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Nowym prezesem wybrano Katarzynę Blicharczyk-Marszałek. W skład Zarządu weszli również: I wiceprezes - Dorota Guzek, II wiceprezes - Robert Zawisza, sekretarz - Elżbieta Groszek, skarbnik - Paweł Wojtunik oraz członkowie: Barbara Guzek, Małgorzata Folta, Stanisław Blicharczyk, Andrzej Dziugan, Jan Krygowski, Artur Winiecki.
Komisję Rewizyjną tworzą: przewodnicząca - Małgorzata Blicharczyk, sekretarz - Jacek Grzybała, członek - Stanisława Urbanek, a Sąd Koleżeński: przewodniczący - Stanisław Szafran, sekretarz - Monika Nowak, członek - Anna Matusz.

Postanowiono dokonać także zmian w Zespole Redakcyjnym Zeszytów Odrzykońskich, gdzie na miejsce kol. Ireny Guzek, kol. Zofiii Korona i kol. Zdzisława Sulimowskiego powołano kol. Annę Juszczęć - Jakubik i kol. Konrada Słomianę.

Kolejnym punktem obrad była dyskusja. Przewodniczący Zjazdu kol. Stanisław Blicharczyk podziękował za pracę ustępującej prezes kol. Barbarze Guzek i życzył owocnej pracy nowemu Zarządowi. Nowo wybrana prezes Stowarzyszenia kol. Katarzyna Blicharczyk - Marszałek dziękowała za zaufanie i skierowała słowa podziękowania dla ustępującej prezes.

Następnie kol. Barbara Guzek podziękowała za współpracę całemu Zarządowi, Zespołowi Redakcyjnemu Zeszytów Odrzykońskich oraz wielu osobom i organizacjom, z którymi przez szesnaście lat współpracowała.

Zjazd zakończyło spotkanie towarzyskie i występ kapeli Synkole.

Dnia 15 sierpnia 2010 r. odbył się X Jubileuszowy Zjazd Stowarzyszenia Odrzykoniaków, na którym obchodzono 100-lecie istnienia organizacji. Geneza Stowarzyszenia sięga roku 1910, kiedy to odbył się I Zjazd inteligencji odrzykońskiej, w którym uczestniczyło 38 osób, w tym dwie kobiety. W X Zjeździe wzięło udział 78 osób.
X Zjazd Stowarzyszenia Odrzykoniaków nawiązał do atmosfery poprzednich zjazdów. Rozpoczęła go uroczysta msza św. odprawiona w kościele parafialnym w Odrzykoniu, połączona z poświęceniem wieńców dożynkowych. Po mszy św. złożono wiązanki kwiatów pod pomnikami ofiar I i II wojny światowej oraz pod tablicą upamiętniającą żołnierzy - Odrzykoniaków walczących w kampanii wrześniowej w 1939 r.
W Jubileuszowym Zjeździe, oprócz członków i sympatyków Stowarzyszenia Odrzykoniaków, wzięli udział zaproszeni goście m.in. wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego Andrzej Guzik, radny Powiatu Krośnieńskiego Jerzy Kaleta, kierownik Wydziału Kultury Starostwa Powiatowego w Krośnie Grażyna Ostrowska, przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Krośnieńskiego Grażyna Skolarczyk, władze samorządowe Gminy Wojaszówka z wójtem Stanisławem Blicharczykiem oraz wice wójtem Grzegorzem Makarą, przedstawiciele lokalnych organizacji i instytucji.
Zjazd otworzyła prezes Stowarzyszenia Odrzykoniaków Barbara Guzek, która przypomniała genezę Stowarszyszenia a także przedstawiła sprawozdanie z jego działalności za okres ostatnich pięciu lat. Minutą ciszy uczczono członków Stowarzyszenia zmarłych w ciągu ostatnich pięciu lat.
Podczas Zjazdu, wicestarosta Andrzej Guzik w asyście wójta Gminy Wojaszówka Stanisława Blicharczyka uroczyście wręczył odznakę honorową "Zasłużony dla kultury polskiej" nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wieloletniemu prezesowi Stowarzyszenia p. Ludwikowi Łachowi.
Walny Zjazd Stowarzyszenia nadał tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Odrzykoniaków panu Franciszkowi Krasowskiemu - zasłużonemu dla kultury odrzykońskiej działaczowi teatru i chóru ludowego oraz panu Michałowi Łuczajowi - właścicielowi zakładu poligraficznego "Chemigrafia", który od wielu lat współpracuje z Odrzykoniakami. Okolicznościowe statuetki i dyplomy wręczyła Honorowym Członkom Stowarzyszenia prezes Barbara Guzek w asyście wójta Stanisława Blicharczyka.
Ważnym akcentem było przekazanie przez Marię i Tadeusza Guzków medalu "Sprawiedliwy wśród narodów świata" oraz dyplomu honorowego nadanym pośmiertnie państwu Marii i Stanisławowi Dudkom jako symboliczne podziękowanie za uratowanie życia żydowskiej dziewczynce w czasie II wojny światowej. Medal ten i dyplom znajdują miejsce w Muzeum Wsi w Odrzykoniu.

 

W czasie Zjazdu wybrano nowe władze Stowarzyszenia Odrzykoniaków w osobach:
Prezes - Barbara Guzek
Wiceprezes - Katarzyna Blicharczyk-Marszałek
Wiceprezes - Jan Krygowski
Sekretarz - Elżbieta Groszek
Skarbnik - Paweł Wojtunik
Członkowie - Małgorzata Folta
Irena Guzek
Zofia Korona
Marta Raś - Półchłopek
Stanisław Blicharczyk
Ludwik Łach

Komisja Rewizyjna - przewodnicząca: Stanisława Urbanek
członkowie: Zofia Bączar
Kazimierz Filip

Sąd Koleżeński - przewodniczący: Stanisław Szafran
członkowie: Barbara Kasza
Anna Matusz

Skład Zespołu Redakcyjnego Zeszytów Odrzykońskich został poszerzony o osoby: Katarzynę Marszałek i Halinę Nikosowską.
Z okazji Jubileuszu 100-lecia Stowarzyszenia na ręce prezes Barbary Guzek wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik przekazał piękną wiązankę kwiatów, a pani Grażyna Ostrowska wręczyła grawerton z najserdeczniejszymi gratulacjami za podejmowanie cennych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, które budzą powszechny szacunek i uznanie.
Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Odrzykoniu, a następnie spotkanie towarzyskie, które było okazją do wymiany wrażeń, wspomnień i biesiadowania przy dźwiękach ludowej kapeli.

Foto Galeria